JUDr. Bohumila Račoková

notářka v Kladně

Úvod

JUDr. Bohumila Račoková byla od 1. ledna 1993 do 31.12.2022 notářkou s notářským úřadem v obvodu Okresního soudu v Kladně.

GDPR

Povinně zveřejňované informace týkající se GDPR jsou k nahlédnutí v naší kanceláři, případně ve formátu PDF.

Občanské právo

Pořízení pro případ smrti

 • Pokud si přejete uspořádat majetkové poměry Vašich nejbližších pro případ Vašeho úmrtí nebo vydědit potomka, dle Vašich požadavků sepíšeme, formou notářského zápisu, závěť, listinu o vydědění či jiné pořízení pro případ smrti, které následně zaevidujeme do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

Převody nemovitých věcí

 • Ať už se jedná o pozemek, stavbu, bytovou či nebytovou jednotku, sepíšeme dle Vašich požadavků, a to formou notářského zápisu, kupní, směnnou či darovací smlouvu, jakož i s darovací smlouvou často související smlouvu o zřízení věcného břemene.
 • Samozřejmostí je vyhotovení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, jakož i následného návrhu na zápis práva do katastru nemovitostí, podání návrhu příslušnému katastrálnímu úřadu a zastoupení v řízení před ním.
 • V souvislosti s kupní smlouvou nabízíme našim klientům i možnost bezpečného zajištění úhrady kupní ceny, a to formou notářské úschovy peněz.

Notářská úschova listin a peněz

 • Ať již v návaznosti na námi sepsanou kupní smlouvu či bez ní, zajistíme bezpečné uschování peněz (kupní ceny) a listin (vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí), stejně jako zajistíme bezpečné uschování Vámi sepsaného pořízení pro případ smrti, Vašich cenných papírů a jiných listin.

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

 • Formou notářského zápisu sepíšeme našim klientům zástavní smlouvu, která je významným prostředkem k zajištění dluhu.
 • V některých případech zákon zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu přímo vyžaduje, kromě jiného i tehdy, má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky.

Notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti

 • Jsou podkladem pro soudní výkon rozhodnutí či pro nařízení exekuce, a to bez nutnosti předchozího soudního řízení.

Společenství vlastníků jednotek, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti

 • Osvědčíme rozhodnutí přijatá na schůzi shromáždění společenství vlastníků jednotek, sepíšeme stanovy spolku, zakládací listiny nadace, nadačního fondu či ústavu, poskytneme právní služby obecně prospěšným společnostem, to vše s možností následného přímého zápisu zapisovaných skutečností notářkou do veřejného rejstříku.

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

 • O tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, o tom, že je někdo naživu, o jiných skutkových dějích, o stavu věcí a o prohlášení, aj.

Cena poskytovaných služeb se řídí Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. v posl. znění, o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky - Notářským tarifem, jehož úplné znění naleznete zde. Přesnou cenu za Vámi požadovaný notářský úkon Vám sdělíme na požádání.

Obchodní právo

Obchodní společnosti a družstva

Pro založení s.r.o. potřebujeme předem zaslat údaje, jejichž seznam si můžete stáhnout zde. Informace k založení tzv. zjednodušeného s.r.o. naleznete zde

 • Našim klientům poskytneme právní služby zejména při
  • založení či zrušení společnosti či družstva;
  • změně zakladatelských právních jednání společnosti či družstva;
  • zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti;
  • převodu a rozdělení podílu ve společnosti s ručením omezeným;
 • Sepíšeme notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka / akcionáře.
 • Formou notářského zápisu osvědčíme rozhodnutí valné hromady / členské schůze.
 • Samozřejmostí je provedení přímého zápisu notářkou do obchodního rejstříku, a to za předpokladu, že zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu a byly předloženy všechny listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku nebo pro založení do sbírky listin.

Cena poskytovaných služeb se řídí Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. v posl. znění, o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky - Notářským tarifem, jehož úplné znění naleznete zde. Přesnou cenu za Vámi požadovaný notářský úkon Vám sdělíme na požádání.

Rodinné právo

Manželský majetkový režim

 • Našim klientům – snoubencům či manželům – sepíšeme, formou notářského zápisu, (před)manželskou smlouvu o manželském majetkovém režimu, který může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícímu vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství a v režimu zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění manželů v zákonném režimu.
 • Smlouvy jsou evidovány v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu a, na základě požadavku klientů, jsou rovněž evidovány v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, které obě vede Notářská komora České republiky.

Cena poskytovaných služeb se řídí Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. v posl. znění, o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky - Notářským tarifem, jehož úplné znění naleznete zde. Přesnou cenu za Vámi požadovaný notářský úkon Vám sdělíme na požádání.

Řízení o pozůstalosti

Jako soudní komisařka je JUDr. Bohumila Račoková pověřena Okresním soudem v Kladně prováděním úkonů v dědickém řízení po zůstavitelích, jejichž poslední bydliště bylo v obcích Brandýsek, Holousy, Olšany, Braškov, Horní Bezděkov, Kyšice, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Velké Přítočno, Pavlov, Pchery, Humny, Pletený Újezd, Svárov a Unhošť a v města Kladně, pokud k úmrtí zůstavitele došlo od 25. do posledního dne každého měsíce v kalendářním roce.

Notář je jako soudní komisař pověřován soudem k vyřízení pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Odměna za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, jakož i náhrada hotových výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty jsou stanoveny Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. v posl. znění, o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky - Notářským tarifem, jehož úplné znění naleznete zde.

Pokud budete ověřené listiny, případně jejich konverze, předkládat k použití v zahraničí, nahlaste prosím tento požadavek předem, neboť v tomto případě musí ověřovací doložku podepsat notář osobně

Ověřování

 • Ověřování podpisů, ověřování shody kopie listiny s jejím originálem
  • Legalizace - provedeme legalizaci, tedy ověření pravosti podpisu. Legalizací ověřujeme, že určitá osoba před námi listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis nacházející se na listině uznala za vlastní. Pro ověření podpisu je třeba, aby žadatel prokázal svou totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, pasem, aj.). Pokud má být podpis ověřován na listině vyhotovené v jazyce, který notářka ani její pracovníci neovládají, je třeba předložit i překlad vyhotovený soudním tlumočníkem. Legalizací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy.
  • Vidimace - provedeme vidimaci, tedy ověření shody kopie listiny s jejím originálem. Nelze vyhotovit ověřené opisy listin, jejichž jedinečnost nelze nahradit jejich kopiemi. Jedná se zejména o občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnku, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížku, geometrický plán, rysy a technické kresby. Dále není možné ověřit ani kopie listin, které se zcela neshodují s originálem, tedy listiny obsahující doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jejich věrohodnost. Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy.

Czech Point

 • Provedeme konverze dokumentů z listinné podoby do podoby elektronické a z podoby elektronické do podoby listinné
 • Vyhotovíme ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, trestní rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis bodového hodnocení řidiče)
 • Zajistíme datovou schránku

Kolektiv naší kanceláře

JUDr. Bohumila Račoková
notářka
JUDr. Michaela Duchková
notářská kandidátka
Mgr. Veronika Klepetková
notářská koncipientka
Mgr. Ondřej Korych
notářský koncipient
Mgr. Šárka Zajícová
notářská koncipientka
Květoslava Kolbeková
notářská tajemnice
Květa Havlíčková
notářská tajemnice
Petra Bílková
notářská tajemnice

Kontakty

Adresa

T.G. Masaryka 108, 272 01 Kladno

Telefonní čísla

+420 312 242 197

+ 420 312 246 064

+420 602 595 442

+420 724 882 618
(dědická agenda)

E-mail

racokova@racokova.cz

Kontakty na konkrétní pracovníky zobrazíte kliknutím na jejich fotografii


Datová schránka

mshcbh4

Bankovní spojení

27-6099180247/0100

IČO

258 02 844

DIČ

CZ526122189

GDPR

Povinně zveřejňované informace týkající se GDPR jsou k nahlédnutí v naší kanceláři, případně ve formátu PDF.